قیمت خطوط اختصاصی 1000

تعداد ارقامکاربران
غیرسفارشی
کاربران
سفارشی
نمایندگان
غیرسفارشی
نمایندگان
سفارشی
14 رقمی65.000 تومان145.000 تومان50.000 تومان130.000 تومان
13 رقمی90.000 تومان190.000 تومان75.000 تومان170.000 تومان
12 رقمی240.000 تومان420.000 تومان210.000 تومان400.000 تومان
11 رقمی288.000 تومان558.000 تومان268.000 تومان555.000 تومان
10 رقمی398.000 تومان1.300.000 تومان3.900.000 تومان1.200.000 تومان
9 رقمی970.000 تومان1.870.000 تومان3.900.0001.810.000 تومان
8 رقمی2.890.000 تومان6.790.000 تومان2.800.000 تومان6.710.000 تومان

قیمت خطوط اختصاصی 3000

تعداد ارقامکاربراننمایندگان
14 رقمی45.000 تومان30.000 تومان
12 رقمی120.000 تومان90.000 تومان
10 رقمی170.000 تومان110.000 تومان

قیمت خطوط اختصاصی 2000

تعداد ارقامکاربراننمایندگان
12 رقمی240.000 تومان195.000 تومان
11 رقمی380.000 تومان320.000 تومان
10 رقمی450.000 تومان375.000 تومان
9 رقمی810.000 تومان690.000 تومان
8 رقمی1.490.000 تومان1.250.000 تومان

قیمت خطوط اختصاصی 5001

تعداد ارقامکاربراننمایندگان
15 رقمی5.000 تومانرایگان
14 رقمی5.000 تومانرایگان
13 رقمی45.000 تومان30.000 تومان
12 رقمی100.000 تومان70.000 تومان
11 رقمی180.000 تومان135.000 تومان
10 رقمی260.000 تومان200.000 تومان
9 رقمی320.000 تومان230.000 تومان

قیمت خطوط اختصاصی 5002

تعداد ارقامکاربراننمایندگان
14 رقمی30.000 تومان15.000 تومان
13 رقمی45.000 تومان30.000 تومان
12 رقمی100.000 تومان70.000 تومان
11 رقمی180.000 تومان135.000 تومان
10 رقمی260.000 تومان200.000 تومان
9 رقمی320.000 تومان230.000 تومان

قیمت خطوط اختصاصی 5004

تعداد ارقامکاربراننمایندگان
14 رقمی5.000 تومانرایگان
13 رقمی45.000 تومان30.000 تومان
12 رقمی100.000 تومان70.000 تومان
11 رقمی180.000 تومان135.000 تومان
10 رقمی260.000 تومان200.000 تومان
9 رقمی320.000 تومان230.000 تومان

قیمت خطوط اختصاصی 5005

تعداد ارقامکاربراننمایندگان
14 رقمی5.000 تومانرایگان
13 رقمی45.000 تومان30.000 تومان
12 رقمی100.000 تومان70.000 تومان
11 رقمی180.000 تومان135.000 تومان
10 رقمی260.000 تومان200.000 تومان
9 رقمی320.000 تومان230.000 تومان

قیمت خطوط اختصاصی 5009

کاربراننمایندگان
قیمت5.000 تومانرایگان

قیمت خطوط اختصاصی 021

کاربراننمایندگان
قیمت50.000 تومان35.000 تومان

قیمت خطوط اختصاصی ایمیل

کاربراننمایندگان
قیمت41.000 تومان20.000 تومان